Om meldingstelleren

Meldingstelleren bygger på ukryptert informasjon i alle elektroniske meldinger som blir sendt gjennom Norsk Helsenetts meldingstjeneste. En forutsetning for godt tallgrunnlag er at alle følger nasjonale standarder, slik at meldingene kan identifiseres og kategoriseres i meldingstelleren. Detaljerte søk krever at nøkkelinformasjonen i meldingene er korrekt, eksempelvis sender, mottaker, tidspunkt, meldingstype, osv.

Hva telles?

Informasjon om avsender og mottaker finnes gjennom oppslag mot Adresseregisteret. For å avgjøre navn på avsender og mottaker, virksomhetstype, kommunetilhørighet og så videre, er det en forutsetning at virksomhetene har riktig informasjon registrert i Adresseregisteret.

Meldingstype avgjøres også av innholdet i meldingen, nærmere bestemt av innholdet i feltet "eb:Action". Denne informasjon er avgjørende for å kunne identifisere hva slags melding som utveksles og for å kunne kategorisere meldingene.

Tidspunkt for sending avgjøres også fra informasjon i meldingene.

Etter ønske fra sektoren inneholder meldingstelleren ingen logikk for telling av meldinger. Det vil si at hver melding telles som én ny melding. For eksempel vil en gjentagende sending av samme melding og sending av en kopi av en melding, telles som nye meldinger i meldingstelleren.

Norsk Helsenett vurderer behov og muligheter fortløpende, og videreutvikler tjenesten på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sektoren.

Et godt datagrunnlag

I dag er det en stor andel av meldingene som ikke følger nasjonal standard. Dette medfører at det blir unøyaktigheter i tallgrunnlaget. Eksempelvis ble det i 2014 utvekslet 29 millioner meldinger på gamle formater som det ikke er mulig å identifisere nærmere. Denne unøyaktigheten vil gradvis reduseres blant annet med pågående aktiviteter i sektoren for å fjerne gamle formater, og i 2015 var dette antallet redusert til 22 millioner.

Registrerte feil

Vi registrerer at det er en del feil bruk av koder som gjør identifisering og kategorisering vanskelig. Feil bruk kan være skrivefeil, manglende kode eller feil kode i meldingen. Denne unøyaktigheten vil også bedres gradvis gjennom oppgradering av programvare, endring av meldingsmiljøer i sektoren og annet.

Viktig at meldingstypene samsvarer

Gjennom oversikten under hver kategori med actionkoder, kan man se hvilke meldingstyper som inkluderes. Det er viktig at det er samsvar mellom meldingstypene som telles, når man sammenligner data fra meldingstelleren og lokale data. Eksempelvis inkluderes ikke dialogmeldinger i kategorien "pleie- og omsorgsmeldinger" i meldingstelleren.I enkelte sammenhenger omtales dialogmeldingene som pleie- og omsorgsmeldinger, selv om disse meldingene også benyttes til andre formål.

Andre avvik

Manglende registrering i Adresseregisteret kan være en årsak til avvik. Ved søk i meldingstelleren er det mulig å inkludere eventuelle underliggende enheter i søket, som vil si tjenester eller behandlere. Det er viktig å vite hva man inkluderer i søket når man skal benytte dette i sammenligning med andre tallgrunnlag.

Lenker

Meldingstelleren finner du her:
https://meldingsteller.nhn.no

Mer om meldingsstandander og kodeverk finnes på:
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog

Godkjent klassifikasjon av meldingens funksjon eller "action" (OID=8279):
https://volven.no/produkt.asp?id=273426&catID=3&subID=8